KVKK Aydınlatma Metni

KVK Verilen İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verileriniz, araç kiralama teklifleri ve sözleşmeleri kapsamında Saytur Oto Kiralama (Kayseri Oto Kiralama) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklandığı çerçevede işlenecektir. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz, Kanun’da düzenlenen temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak, her türlü veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle ve aşağıda detaylı olarak yer verilen kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri doğrultusunda işlenebilecektir. 

Araç Kiralama,Ön Rezervasyon,Sipariş işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, iptal taleplerinin işleme alınabilmesi, kiralama koşulları ve ücretin belirlenebilmesi, faturalandırma faaliyetlerinin yapılabilmesi, randevu oluşturulabilmesi, teklif verilmesi, HGS sağlanması, talebiniz doğrultusunda araç kiralama sigortaları, kaza ve hasar yönetimi ve ek hizmetlerin sağlanması, arıza ve kaza halinde çekici ve yol yardımı sağlanması, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak; 

Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi ve belge sağlama yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

Rücu haklarının kullanılması, sağlanan hizmetlerin ücretlerinin tahsil edilebilmesi, ücret iadelerinin yapılabilmesi, tazminat değerlendirmesi yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin alınabilmesi, uyuşmazlıklarda delil teşkil edebilecek kayıtların mevzuatta belirlenen sürelerde saklanması amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

Şirket operasyonları ve Kiraya Verilen Araçların güvenliğinin sağlanabilmesi, araç arıza bildirimlerinin yapılabilmesi, araç teslim ve iadelerinin kaydedilmesi, müşterinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği ve denetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla işlenen kişisel veriler; Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;Şirketimiz ve yetkili Personelimiz tarafından; SMS, telefon, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından, şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, tanıtım ve pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz; Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında “açık rıza” şartına dayalı olarak;
2. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi :

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; Saytur Oto Kiralama, Kiralama Noktaları, Çağrı Merkezi, İnternet Sitesi,Sosyal Medya Hesapları, e-posta, çağrı merkezi, bayiler, iştirakler, resmi kurumlar, bankalar ve hizmet alınan kanallar vasıtasıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek işlenebilecek ve güncellenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması :

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hissedarlara, topluluk şirketleri ve iştiraklerine, kiralama ofislerine, hasar onarım merkezlerine, sigorta şirketlerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

Whatsapp Telefon